PRZETARG NIEOGRANICZONY NA WYBÓR DORADCÓW DLA PROJEKTU

Ogłoszenie o zamówieniu w trybie przetargu nieograniczonego

 

 

o wartości powyżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy na:

 


Doradztwo prawne i podatkowe, ekonomiczno - finansowe i techniczne w zakresie przygotowania do realizacji przez Sąd Okręgowy w Nowym Sączu zadania inwestycyjnego (Projektu) pt. „Budowa budynku Sądu Rejonowego w Nowym Sączu przy ul. Grunwaldzkiej" w formule partnerstwa publiczno - prywatnego, w szczególności w procesie wyboru partnera prywatnego i zawarcia umowy z partnerem prywatnym.

 

 

Adres strony internetowej na której dostępna będzie Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.
- www.nowysacz.so.gov.pl

 

Nazwa i adres Zamawiającego

 

Sąd Okręgowy w Nowym Sączu
33-300 Nowy Sącz
ul. Pijarska 3
woj. małopolskie

 

Osoby upoważnione do kontaktów:

 

1. p. Paweł Kołodziejczyk, tel. +48 18 44 82 146
2. p. Barbara Sułkowska-Sromek, tel. +48 18 44 85 212


Określenie przedmiotu zamówienia:


Przedmiotem zamówienia jest doradztwo prawne i podatkowe, ekonomiczno - finansowe i techniczne w zakresie przygotowania do realizacji przez Sąd Okręgowy w Nowym Sączu zadania inwestycyjnego (Projektu) pt. „Budowa budynku Sądu Rejonowego w Nowym Sączu przy ul. Grunwaldzkiej" w formule partnerstwa publiczno - prywatnego, w szczególności w procesie wyboru partnera prywatnego i zawarcia umowy z partnerem prywatnym.

 

66171000-9 - doradztwo finansowe
79311410-4 - ocena wpływu ekonomicznego 79111000-5 - usługi w zakresie doradztwa prawnego 72221000-0 - usługi doradcze w zakresie analizy biznesowej


Terminy wykonania zamówienia:

 

Do 18 miesięcy od dnia podpisania umowy.
Zamawiający dopuszcza przedłużenie ww. terminu maksymalnie o 6 miesięcy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy.


Opis warunków udziału w postępowaniu:

 

o udzielenie Zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy:
1.
nie podlegają wykluczeniu z Postępowania o udzielenie Zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy.
2. spełniają warunek określony w art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy, dotyczący posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
3. spełniają warunek określony w art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy, dotyczący posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia.

Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie), wykonał
(a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje) należycie usługi:

- w zakresie ekonomiczno-finansowym, polegające na:

3.1 przygotowaniu co najmniej trzech studiów wykonalności (w zakresie analizy wykonalności i rozwiązań alternatywnych, analizy finansowej wraz z zestawieniem przepływów pieniężnych) dla projektów infrastrukturalnych;
3.2 przygotowaniu co najmniej jednego studium wykonalności (w zakresie analizy wykonalności i rozwiązań alternatywnych, analizy finansowej wraz z zestawieniem przepływów pieniężnych) dla projektu budowy obiektu z zakresu edukacji, oświaty, nauki, kultury, kultu, ochrony zdrowia, opieki społecznej, sportu, rekreacji, turystyki, transportu lub administracji o wartości co najmniej 15 000 000 zł brutto nakładów inwestycyjnych;
3.3 przygotowaniu założeń i struktury (tj. analizy wykonalności i rozwiązań alternatywnych, analizy finansowej wraz
z zestawieniem przepływów pieniężnych) co najmniej jednego publicznego projektu infrastrukturalnego, dla którego:
a) została zawarta umowa o partnerstwie publiczno-prywatnym lub,
b) pozyskano finansowanie zewnętrzne w wysokości co najmniej 15 000 000 zł brutto.
3.4 opracowaniu wniosku o dofinansowanie projektu unijnego o wartości inwestycji powyżej 50 000 000 złotych brutto;
- w zakresie prawnym, polegające na:
3.5 świadczeniu usług prawnych związanych z przygotowaniem lub przeprowadzeniem co najmniej pięciu postępowań
o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie polskich przepisów Prawa zamówień publicznych, ustawy
o partnerstwie publiczno - prywatnym lub ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi o wartości szacunkowej każdego z zamówień równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp;
3.6 uczestnictwie po stronie publicznej w przygotowaniu co najmniej jednego postępowania dotyczącego wyboru partnera prywatnego na podstawie:
a) ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U. Nr 169, poz. 1420, z późn. zm.) lub
b) ustawy z dnia 19 grudnia 2009 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U. Nr 19, poz. 100 z późn. zm.) lub koncesji na roboty budowlane lub
c) działu III rozdziału 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych w brzmieniu sprzed dnia 20 lutego 2009 r. lub
d) ustawy z dnia 9 stycznia 2009 r. o koncesji na roboty budowlane lub usługi (Dz. U. Nr 19, poz. 101, z późn. zm.).
dla projektu o wartości co najmniej 15 000 000 zł brutto szacunkowych nakładów inwestycyjnych.
3.7 uczestnictwie w przygotowaniu dla podmiotu publicznego postępowania na wybór wykonawcy, partnera prywatnego lub instytucji finansowej dla co najmniej jednego projektu infrastrukturalnego, dla którego została zawarta umowa
o partnerstwie publiczno-prywatnym
3.8 świadczeniu usług prawnych obejmujących przygotowanie i przeprowadzenie co najmniej jednego postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie polskich przepisów Pzp w trybie dialogu konkurencyjnego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego o wartości szacunkowej równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp;
- w zakresie technicznym, polegające na:
3.9 doprowadzeniu do pozyskania przez inwestora co najmniej trzech decyzji o warunkach zabudowy i pozwoleń na budowę;
3.10 wykonaniu co najmniej trzech koncepcji architektonicznych wielobranżowych dla budowy lub przebudowy obiektów kubaturowych użyteczności publicznej, obejmujących również aranżacje wnętrz;
3.11 zrealizowaniu co najmniej jednego projektu wykonawczego dla obiektu kubaturowego z zakresu edukacji, oświaty, nauki, kultury, kultu, ochrony zdrowia, opieki społecznej, sportu, transportu lub administracji o wartości co najmniej 15 000 000 zł brutto,
4. spełniają warunek określony w art. 22 ust. 1 pkt 3 ustawy, dotyczący dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia.

Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował zespołem co najmniej pięciu osób, z których co najmniej trzy będą posiadały wykształcenie wyższe, odpowiednio; ekonomiczne, prawnicze i techniczne, i będą pełniły w trakcie realizacji Zamówienia rolę kluczowych ekspertów:

4.1 Ekspert ds. ekonomicznych - który uczestniczył w przygotowaniu co najmniej jednego studium wykonalności
(w zakresie analizy wykonalności i rozwiązań alternatywnych, analizy finansowej wraz z zestawieniem przepływów pieniężnych) dla projektu infrastrukturalnego z zakresu edukacji, oświaty, nauki, kultury, kultu, ochrony zdrowia, opieki społecznej, sportu, rekreacji, turystyki, transportu lub administracji o wartości co najmniej 15 000 000 zł brutto nakładów inwestycyjnych, dotyczącego partnerstwa publiczno-prywatnego;
4.2 Ekspert ds. prawnych - posiadający minimum 5 letnie doświadczenie w świadczeniu usług prawnych z zakresu zamówień publicznych, który świadczył usługi prawne dla podmiotu publicznego, w co najmniej jednym postępowaniu
o wartości szacunkowej równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.
8 Pzp, obejmującym jego przygotowanie i przeprowadzenie, z zakresu partnerstwa publiczno-prywatnego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych lub ustawy z dnia 9 stycznia 2009 r. o koncesji na roboty budowlane lub usługi, w sektorze edukacji, oświaty, nauki, kultury, kultu, ochrony zdrowia, opieki społecznej, sportu, rekreacji, turystyki, transportu lub administracji;


4.3 Ekspert ds. technicznych - z uprawnieniami w specjalności architektura, posiadający doświadczenie w pozyskiwaniu decyzji o warunkach zabudowy i pozwoleń na budowę, w realizacji koncepcji architektonicznych wielobranżowych, projektów budowy lub przebudowy obiektów kubaturowych użyteczności publicznej, obejmujących również aranżację wnętrz, który w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, zrealizował co najmniej jeden projekt wykonawczy dla obiektu kubaturowego z zakresu ochrony zdrowia, edukacji, oświaty, nauki, kultury, kultu, opieki społecznej, sportu, rekreacji, turystyki, transportu lub administracji o wartości co najmniej 15 000 000 zł brutto.
Zamawiający dopuszcza, żeby wykazane osoby uczestniczyły w tym samym postępowaniu.
Wykonawca wyznaczy koordynatora ekspertów, który w co najmniej jednym postępowaniu opracował lub był odpowiedzialny za opracowanie dla podmiotu publicznego dokumentów przetargowych dotyczących postępowania
z zakresu partnerstwa publiczno-prywatnego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych lub ustawy z dnia 9 stycznia 2009 r. o koncesji na roboty budowlane lub usługi, w sektorze edukacji, oświaty, nauki, kultury, ochrony zdrowia, opieki społecznej, sportu, rekreacji, turystyki, transportu lub administracji. Koordynatorem może być jeden z ekspertów kluczowych.
5. spełniają warunek określony w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczący sytuacji ekonomicznej i finansowej.
5.1 Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania Zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków.
5.2 Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie Zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w Postępowaniu o udzielenie Zamówienia albo reprezentowania w Postępowaniu
i zawarcia umowy w sprawie Zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo w formie pisemnej (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza) należy dołączyć do oferty.
5.3 W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie Zamówienia, warunki określone w pkt od 3 do 5 musi spełniać co najmniej jeden Wykonawca lub wszyscy Wykonawcy łącznie, warunki określone w punktach 1 i 2
musi spełniać każdy Wykonawca z osobna.
5.4 Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w Postępowaniu na zasadzie wykazał spełnianie/nie wykazał spełniania, na podstawie oświadczeń i dokumentów złożonych przez Wykonawcę wraz z ofertą, wymienionych i opisanych w Rozdziale 5 SIWZ.
5.5 Zamawiający wykluczy z Postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Wykonawców, którzy nie wykażą spełniania warunków udziału w Postępowaniu.
Ocena spełnienia warunków wymaganych od wykonawców zostanie dokonana według formuły „spełnia - nie spełnia"

 

Informacje na temat Wadium:

 

Zamawiający będzie żądał od Wykonawców wniesienia wadium.


Kryteria oceny ofert:

 

Zamawiający dokona oceny ofert, które nie zostały odrzucone, na podstawie następujących kryteriów oceny ofert:

 

 

Lp.

Nazwa kryterium

Waga kryterium

1

Cena brutto

50%

2

Jakość metodologii

40%

3

Jakość opinii prawnej dotyczącej procedury wyboru partnera prywatnego w postępowaniu prowadzonym w trybie dialogu konkurencyjnego

10%

 

 

Wymagania:


Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych oraz ofert wariantowych.
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających. Zamawiający nie będzie żądał wniesienia należytego zabezpieczenia umowy.


Składanie ofert:


Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego - w sekretariacie dyrektora Sądu (pokój 223, II piętro budynku)
- do dnia 08 października 2012 roku, do godziny 10:00

Otwarcie ofert:

 

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w sali konferencyjnej (pokój 237, II piętro budynku)
- w dniu 08 października 2012 roku, o godzinie 11:00

 

Termin związania ofertą:


60 dni


Planowana data zamieszczenia ogłoszenia:
24 sierpnia 2012 roku

Nowy Sącz, 23 sierpnia 2012 r.

 

Załączniki:

 

SIWZ

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3a

Załącznik 3b

Załącznik 4

Załącznik 5

Załącznik 6

Załącznik 7

Lista dokumentów dotyczących Projektu będących w posiadaniu Zamawiającego

 

 

 

 

Rejestr zmian dla: PRZETARG NIEOGRANICZONY NA WYBÓR DORADCÓW DLA PROJEKTU

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Nowym Sączu
Wytworzył:
Paweł Kołodziejczyk
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2012-08-27
Publikacja w dniu:
2012-08-27
Opis zmiany:
b/d