Mediacje

 

Szanowni Państwo

Sędziowie Koordynatorzy,

 

W związku z rozważanym rozpoczęciem prac nad zmianą przepisów dotyczących stosowania mediacji w sprawach o rozwód i separację zwracamy się z uprzejma prośbą przekazanie mediatorom oraz stałym mediatorom działającym w Państwa okręgu prośby o wypełnienie ankiety dostępnej pod adresem: https://www.interankiety.pl/i/LrNA3lQG

 

Ankieta jest skierowana do mediatorów rodzinnych.

 

Wypełnienie ankiety zajmuje ok. 10 minut.

 

Uzyskane wyniki zostaną wykorzystane przy ewentualnych pracach legislacyjnych dotyczących stosowania mediacji w sprawach o rozwód i separację.

 

Z poważaniem,

 

Joanna Godziszewska
Starszy Specjalista
Zespół ds. Mediacji 
Departament Strategii i Funduszy Europejskich

Tel. 22 23 90 691

 

 

Szanowni Państwo !

Nie zawsze rozwiązanie sporu wymaga prowadzenia postępowania przed sądem. Zanim podejmiecie decyzję o wystąpieniu na drogę sądową w celu ochrony swoich praw, dobrze jest zastanowić się nad znalezieniem innej drogi do uzyskania jak najszerszego zaspokojenia swych oczekiwań, w wyniku podjęcia dialogu z drugą stroną konfliktu.

Taką możliwość daje mediacja !

Czy wiecie Państwo, że  mediacja ...

 

...To sposób dobrowolnego rozwiązywania problemów powstałych z powodu:

- każdego popełnionego przestępstwa

- każdego czynu zabronionego, popełnionego przez nieletniego

- wszelkich konfliktów małżeńskich lub rodzinnych

- wszelkich spraw cywilnych, pracowniczych i gospodarczych, w których prawo dopuszcza zawarcie

ugody;

... Warunkiem prowadzenia mediacji w każdym wypadku jest zgoda stron

... Polega ona na osiągnięciu porozumienia przez strony konfliktu w sposób poufny, przy pomocy neutralnego i bezstronnego mediatora. Jest rozmową stron w obecności mediatora, przy czym mogą się także odbywać  indywidualne spotkania mediatora z każdą ze stron;

... Przynosi więcej korzyści niż uzyskanie orzeczenia:

skraca czas trwania postępowania i znacznie obniża koszty związane z postępowaniem sądowym

- stwarza stronom, szansę na szybkie, tanie i ostateczne rozwiązanie ich sporu przez polubowne

porozumienie, co eliminuje konieczność prowadzenia egzekucji i powoduje szybsze uzyskanie

naprawienia szkody, zadośćuczynienia , czy też przeprosin

-  umożliwia stronom pełną kontrolę i wpływ na sposób rozwiązania zaistniałych problemów

wynikających z konfliktu, w tym  także z przestępstwa

-  stwarza okazję do wyrażenia emocji, ale jednocześnie sprzyja obniżeniu poziomu emocji

negatywnych

-  daje możliwość zrozumienia potrzeb własnych i drugiej strony, a przez to  zmniejsza obciążenie

psychiczne związane z sytuacją konfliktową

-  pozwala także na utrzymanie wzajemnych relacji i zachowanie korzystnego wizerunku

...  Zalecana jest  przed wniesieniem sprawy do sądu, ale może być prowadzona również po

wszczęciu postępowania, na podstawie postanowienia sądu

... Każda ze stron może złożyć wniosek o przeprowadzenie mediacji, również na każdym

etapie postępowania sądowego

... W sprawach nieletnich nie powinna trwać dłużej niż 6 tygodni, na w pozostałych sprawach jeśli jest prowadzona na podstawie postanowienia sądu, nie powinna trwać dłużej niż miesiąc, jednak na zgodny wniosek stron może być przedłużona

Mediacja jest twoim prawem !

Masz prawo z niej  skorzystać !

Jeśli zainteresowała Państwa ta krótka informacja i uznaliście, że przed podjęciem decyzji chcielibyście wiedzieć coś więcej o mediacji, prosimy zapoznać się z kolejną stroną, gdzie zamieszczamy nieco szersze wyjaśnienia na jej temat.

 

Prezes Sądu Okręgowego w Nowym Sączu